Najlepsza uczelnia - ranking studentów

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest, zdaniem studentów, najlepszą uczelnią w Polsce. SGGW zwyciężyła w rankingu, w którym studenci polskich uczelni państwowych oceniali swoje szkoły.Organizatorzy sondażu, tygodnik "Przekrój" i Ogólnopolski Magazyn Studencki "Semestr", chcieli się dowiedzieć, co o miejscu swojej nauki myślą studenci. Oceny uczelni zostały ustalone na podstawie anonimowych ankiet, przeprowadzonych wśród studentów 36 uczelni państwowych w 10 miastach Polski.

Studenci oceniali program studiów i jego realizację, profesjonalizm swoich wykładowców (ich wiedzę i przygotowanie do zajęć), indywidualne podejście uczelni do studenta, warunki lokalowe (wyposażenie sal, akademiki), bazę informatyczno- biblioteczną (w tym dostęp do Internetu), obsługę administracyjną, organizację praktyk i staży oraz system stypendiów naukowych i socjalnych.

Ankietowani oceniali szkołę w pięciostopniowej skali w każdej kategorii. Punkty zsumowano i wyciągnięto z nich średnią. Uczelnia mogła zdobyć od jednego do pięciu punktów.

Najlepiej wypadła SGGW - najstarsza i największa uczelnia rolnicza w Polsce (3,773 punktu). Jej studenci wysoko ocenili kadrę naukową, dydaktyczną i administrację, warunki nauki, a także prestiż uczelni, który pozwala im na lepszy start na rynku pracy.

Tuż za nią uplasowały się Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Ostatnie miejsce spośród 36 ocenianych uczelni zajęła Akademia Medyczna w Gdańsku (2,713 punktu). Niewiele lepiej wypadły Politechnika Białostocka i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Ogólnie najsłabszą pozycją zajęły uczelnie medyczne. Aż cztery z nich (lubelska, łódzka, białostocka i gdańska) znalazły się w ostatniej dziesiątce rankingu. Najlepsza spośród uczelni medycznych - akademia wrocławska - zajęła siódme miejsce. Szczególnie doceniono tam profesjonalizm wykładowców.

W kategorii "indywidualne podejście do studenta" najlepiej wypadł Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pod względem "praktyk i staży" największe uznanie studentów zyskała Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

polityka.onet.pl


Data publikacji: 12-03-2005 o godz. 11:00:00, Temat: Nauka Technika

Artyku� pochodzi z serwisu Wici.Info Array
Link do artyku�u: Array/News,najlepsza_uczelnia_ranking_studentlw,4153,html